Dopłaty do czynszu z programu Mieszkanie na Start

ilustracja mieszkania z dopłatami do czynszu

Zostałeś najemcą mieszkania we Wrześni? Sprawdź, jak otrzymać dopłatę do czynszu z programu „Mieszkanie na Start”!

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021r., poz. 2158 – tekst jednolity).

Dopłatę może otrzymać najemca, który:

1) jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo cudzoziemcem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d ustawy,

2) w okresie uzyskiwania dopłat nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535), w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
 • najemcą innego niż określony w lit. d lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r., o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

3) w dniu złożenia wniosku o dopłaty nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

W przypadku najemcy, który w dniu złożenia wniosku o dopłaty jest najemcą lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 2 lit. d lub e, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego ubiega się o dopłaty, lub któremu w dniu złożenia wniosku o dopłaty przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, warunkiem udzielenia dopłat jest zobowiązanie się najemcy do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu lub domu (DRUK ZOBOWIĄZANIA>> zobowiązanie o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy)

– i poinformowania Gminy Września o dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1 lub 2, najpóźniej do końca trzeciego miesiąca uzyskiwania dopłat na podstawie tego wniosku.

Twój dochód nie może przekraczać:

1) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,

2) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego >>

Dochód ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r., poz. 615 tekst jednolity). Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się przez okres 15 lat, licząc od miesiąca dokonania pierwszej wpłaty dopłaty na rachunek wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do składania corocznie oświadczenia o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków.

KALKULATOR DOPŁAT >>

Gdzie złożyć wniosek?

Druk wniosku o przyznanie dopłat wraz z załącznikami, dostępny jest w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej: www.wrzesnia.pl w zakładce „Mieszkanie Plus”. Osoby ubiegające się o dopłatę do czynszu są zobowiązane do wniesienia opłaty skarbowej w kwocie:  10,00 zł (za wydanie decyzji administracyjnej) zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 – tekst jednolity z późn. zm.), na rachunek bankowy: 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820 tytułem: Opłata skarbowa decyzja w sprawie dopłat do czynszu Września ul. Bronisławy Śmidowicz nr… lokal nr….

Wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września – osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku pytań lub wątpliwości – na etapie wypełniania wniosku – skontaktuj się z pracownikami Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Chopina 9,  62-300 Września: tel. 61 640 39 92, 61 640 39 93, 61 640 39 95, w godzinach pracy urzędu.

Oświadczenia do pobrania:

DRUK WNIOSKU >> wniosek o dopłaty do czynszu

DRUK ZOBOWIĄZANIA >> zobowiązanie o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy